Den biologiska mångfalden kan bli ditt livs mest givande investering

Som köpare av NaturaTuas biodiversitetsenheter får du eller ditt företag möjlighet att främja, följa upp och kommunicera förbättring av biologisk mångfald. Detta sker genom investering i skydd och restaurering av ekosystem som huvudprodukt – inte som en bieffekt av andra ekonomiska aktiviteter på marken. Genom vårt strategiska samarbete med naturvårdsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv förvaltas marken med målet att kontinuerligt öka dess naturvärden. Vi tror samtidigt att markens ekonomiska värde kommer att gynnas.

Aktuellt

NaturaTua vill vara med och vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald i Sverige. Vi gör det möjligt att investera privat kapital i naturvårdsåtgärder som gynnar biologisk mångfald och samtidigt leder till långsiktigt skydd av natur. För det ändamålet har vi skapat ett format för alternativa investeringar i mark - med möjlighet till avkastning på investerat kapital.

Fastighet #1 i Ustorp, Eksjö kommun, 57 ha.

NaturaTua vill vara med och vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald i Sverige. Vi gör det möjligt att investera privat kapital i naturvårdsåtgärder som gynnar biologisk mångfald och samtidigt leder till långsiktigt skydd av natur. För det ändamålet har vi skapat ett format för alternativa investeringar i mark – med möjlighet till avkastning på investerat kapital.

Peter Neubauer, grundare av NaturaTua AB

Hur fungerar biodiversitetsenheter?

Natura Tua är latin och betyder Din Natur.

NaturaTua AB startades 2022, på initiativ av IT-entreprenören Peter Neubauer. NaturaTua är latin och betyder Din Natur. Företaget erbjuder investerare såväl som kunder att bli ägare av natur. Namnet signalerar det vi gör. NaturaTua är ett vinstdrivande bolag vars affärsidé går ut på att köpa fastigheter för att därefter erbjuda tjänster – biodiversitetsenheter (BDE), syftande till att ytterligare förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.

NaturaTua gör också bedömningen att det framöver kommer att finnas köpare av naturmark där köparen har samma syfte: gynna biologisk mångfald. Det kan vara stat, kommun, stiftelser, intresseorganisation eller företag som ser ett värde i att äga och förvalta mark som är rik på biologisk mångfald.

Finns det både investeringskapital och köpare av BDE kommer verksamheten snabbt att kunna skalas upp. För att försäkra både investerare och kunder om att det är biologisk mångfald som genomsyrar hela affärsidén, vill vi samarbeta med en icke kommersiell partner som har naturvård som huvudsyfte. Vi har därför inlett ett samarbete med en naturvårdsstiftelse: Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv.

Vi tror att detta är ett kraftfullt sätt att mobilisera privata pengar till förmån för biologisk mångfald samtidigt som vi minimerar risken för greenwashing. Baserat på vår kontinuerliga omvärldsbevakning är detta ett av de absolut mest framsynta projekten inom naturkapitalmarknaden och en trovärdig mekanism för att bidra till att vi klarar av att nå de ambitiösa  globala mål vi satt upp inom ramen för COP15.

Våren 2024 genomförde NaturaTua (fem investerare) sitt första förvärv: Ustorp 1:6. Det är 57 hektar mark som huvudsakligen består av igenväxande f.d. äng, hagmark och åker samt blandskog och brukad vall. Arbete pågår nu med naturvärdesinventering och skötselplan.

Alkärr vid fastigheten Ustorp 1:6.

Biologisk mångfald är inte bara vacker att betrakta, den är också oumbärlig för vår överlevnad och vårt välbefinnande.

Biodiversity

Biologisk mångfald omfattar alla livsformer på jorden. En indelning kan i sin tur ske i mångfald av ekosystem, arter och genetisk mångfald. I Sverige används ofta begreppet naturtyper vilket delvis motsvarar ekosystem. Begreppet biotop används för att ange specifika varianter av en naturtyp. Den av människan orsakade förändringen av vår planet minskar den biologiska mångfalden i snabb takt.

Biologisk mångfald är inte bara vacker att betrakta, den är också oumbärlig för vår överlevnad och vårt välbefinnande. Tänk på allt vi tar för givet: maten vi äter, luften vi andas, medicinerna vi behöver, råvaror till industrin, ett klimat i balans – direkt eller indirekt så förutsätter detta en rik mångfald av liv på jorden.

Problembild och målsättningar har slagits fast inom en mängd FN-relaterade konferenser och forum. 2022 hölls en FN-konferens om biologisk mångfald (CBD COP15) i Montreal. Världens länder enades då om nya och ambitiösa mål (Global Diversity Framework). Ett sådant övergripande mål var att det till år 2030 så ska 30% av alla områden, på land och till havs, skyddas och restaureras. För att detta ska uppnås krävs både offentliga och privata initiativ.

NaturaTua AB tillhör en snabbt växande grupp av aktörer som tror att det är möjligt att i ekonomiska termer värdera och handla med biologisk mångfald. Investeringar i biologisk mångfald kan leda till att möjligheterna att stabilisera de hotade ekosystemen förbättras.

Den biologiska mångfalden är en gemensam tillgång som till största delen ännu inte är prissatt. NaturaTua AB tillhör en snabbt växande grupp av aktörer som tror att det är möjligt att i ekonomiska termer värdera och handla med biologisk mångfald. Investeringar i biologisk mångfald kan förbättra möjligheterna att stabilisera de hotade ekosystemen.

Vi tror att handel med biodiversitet – i en form som vi benämner biodiversitetsenheter (BDE) – kan skalas upp redan under de närmaste åren. NaturaTua AB har som affärsidé att förvärva mark för att sätta denna under naturvårdsförvaltning – och därmed höja såväl det biologiska som det ekonomiska värdet av marken. Kunderna betalar för att en viss mängd naturvårdsåtgärder ska  genomföras – med bestämning i tid, rum och avseende kvalitet.

De biodiversitetsenheter som erbjuds av NaturaTua AB baseras på insatser som genomförs i syfte att gynna biologisk mångfald. Ett sätt att försäkra kunderna om att så blir fallet är att delegera rådighet och naturvårdsförvaltning till extern part. NaturaTua har valt att samarbeta med den allmännyttiga Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (IFNK). 

NaturaTua har som ambition att sälja marken och investera i nästa, liknande projekt inom en lämplig framtid. En försäljning kan dock endast ske till en köpare som kan garantera permanens (t.ex. naturvårdsstiftelser, staten vid naturreservatsbildning och andra långsiktiga aktörer).

Vår modell för markförädling

NVIBASELINE NVIMÅLBIOTOP SPECIAL-PROJEKT AVSÄTTNING FÖR PERMANENT SKYDD NATURATUA ADMIN & KAPITAL- KOSTNADER FÖRSÄLJNING AV BIODIVERSITETS- ENHETER

FÖRVÄRV: NaturaTua förvärvar fastigheter, med hjälp av finansiering från externa investerare. Detta givet de begränsningar och möjligheter som jordförvärvslagen ger. Vanligen är det svårt att erhålla förvärvstillstånd när det gäller köp av mark från privatpersoner.

Viktiga kriterier är rimligt pris, befintliga naturvärden och potential för restaurering av biotoper och/eller skyddsvärda populationer samt rådighet över mark. Vissa former av biotoprestaurering, främst omställning från odlad ensartad skog till önskade biotoper såsom naturliga skogsbiotoper och betesmarker, ger intäkter. Detta som ett resultat av att den önskvärda skötselplanen genomförs. Detta förbättrar ekonomin rörande förvaltning vilket i sin tur leder till lägre kostnadsbaserat pris för biodiversitetsenheter (BDE). 

För att kunna erbjuda försäljning av BDE måste den rådande situationen – baseline – för biologisk mångfald fastställas så snabbt möjligt efter ett förvärv. För ändamålet anlitas specialister som genomför naturvärdesinventeringar (NVI, Svensk Standard 199000:2023).

FÖRÄDLING: NaturaTua har beslutat att delegera rådighet och genomförande av fastställd skötselplan till Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (IFNK). Redan direkt efter att NaturaTua genomfört ett förvärv får IFNK i uppdrag att inleda förvaltningen. Denna förvaltning läggs fast i korta nyttjanderättsavtal i väntan på att en kund köper BDE från den aktuella marken. 

Först när en kund köper BDE skrivs ett nytt långsiktigt nyttjanderättsavtal mellan NaturaTua och IFNK, vilket börjar gälla efter att det existerande nyttjanderättsavtalet löpt ut. Det innebär att IFNK får långsiktiga nyttjanderättsavtal först när försäljning av BDE sker och garanterar att additionalitet säkras för dessa. 

Förutom att täcka naturvårdsförvaltning, drift och administration samt en kapitalkostnad baserad på markinvesteringen, så avsätts 20 procent av totalpriset för varje BDE för att skapa permanent skydd av mark med högt ställda och strikta regler för biologisk mångfald. Det är NaturaTuas förvaltningspartner IFNK som blir mottagare av denna avsättning och som avgör vilken fastighet som ska prioriteras för förvärv.

FULLBORDAN & FÖRSÄLJNING: Mark med allt högre naturvärden kommer sannolikt också innebära ett ökat ekonomiskt värde. Givet att avtal med köpare av BDE alltid ska garanteras, så kommer NaturaTua också att vilja sälja fastigheter. 

Om en fastighet (eller del av fastighet) ska säljas vidare och om betydande värden för den biologiska mångfalden har konstaterats kommer krav att ställas på köparen. NaturaTua vill inte att de investeringar som gjorts i biodiversitet – med eller utan köpare av BDE – ska degraderas. Tvärtom vill vi att dessa värden ska stärkas ytterligare. 

Lämpliga köpare kan vara naturvårdsstiftelser, eller stat och kommun, som vill bilda naturreservat (m fl skyddsformer). Om marknaden för biologisk mångfald utvecklas och etableras kommer emellertid fler kategorier av lämpliga kunder att kunna övervägas. Ju högre biologisk mångfald värderas desto starkare incitament för en köpare att bibehålla och utveckla naturvärdena. Det kan även handla om försäljning av fastigheter som helt eller delvis visat sig vara mindre lämpade för avsedd biodiversitetsförädling.

Vi som står bakom NaturaTua

Peter Neubauer
Peter Neubauer Grundare
Driven och mångsidig entreprenör med djupa rötter i teknik och innovation. Grundare och teknisk ledare för flera framgångsrika startups bland andra Mapillary och Neo Technology/Neo4j.
Rickard Vernet
Rickard Vernet Grundare
Affärsjurist, verksam inom finansiering av riskkapital, privata fonder, klimatreglering, juridisk verksamhet/teknik och företagsstyrning.
Viktor Elliot
Viktor Elliot Initiativtagare
Lektor på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, forskning och undervisning inom redovisning och finans. Föreståndare för Swedish Community for Sustainable Finance och forskar där om hur biologisk mångfald kan integreras i finansiellt beslutsfattande.
Martin Persson
Martin Persson Initiativtagare
Hållbarhetsspecialist och kapitalförvaltare med fokus på hållbara investeringar och ESG-analys, affärsutveckling och ekosystemstödjande innovation.

Martin Wolff
Martin Wolff Initiativtagare
Civilingenjör i maskinteknik med bakgrund i träindustrin och många år i produktutveckling inom telekom.

Vår markförvaltare - Framtidens Natur & Kulturarv

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (IFNK) startades 2021. Stiftaren utgörs av en ideell förening med det liknande namnet Framtidens Natur och Kulturarv (ideell förening). Föreningen utser ledamöter i den allmännyttiga och icke vinstdrivande stiftelsen. Syftet med denna plattform är att skapa ett icke statligt komplement till naturreservat. Alla naturtyper omfattas, utom öppet hav. Skydd lika mycket som restaurering av förlorade biotoper står i centrum. Framtidens Natur & Kulturarv har fyra tematiska områden på agendan:

 1. Skydda och restaurera förutsättningar för en rik biologisk mångfald
 2. Skydda och restaurera kulturarv med fokus på det äldre jordbrukslandskapet. Sådana åtgärder är helt centrala för att bibehålla och återfå en rik biologisk mångfald.
 3. Naturlig lagring av kol i skog, mark och våtmark – när det harmonierar med 1 & 2
 4. Restaurera våtmarker och rinnande vattendrag med naturligt lopp – när det harmonierar med 1 & 2
 

Plattformen bedriver ingen politik eller opinionsbildning. Hela verksamheten syftar till att få rådighet över mark och vi samarbetar med markägare och företag som vill samma sak. IFNK har ansvar för att äga mark, teckna markavtal samt genomföra förvaltning (klicka här för att se stiftelsens stadgar i sin helhet). Initiativtagare till hela plattformen är Sindre Magnusson och tillika ordförande i stiftelsen. Sindre Magnusson har verkat som idéentreprenör och projektledare inom hållbar utveckling, miljö- och naturvård, besöksnäring och pedagogik, sedan mitten på 1980-talet. 

Ordförande Sindre Magnusson vid ett av stiftelsens områden på Gotland.

FAQ - Vanliga frågor

Den som köper biodiversitetsenheter betalar för att mark ska ställas under naturvårdsförvaltning och gör det därmed möjligt att genomföra en ambitiös skötselplan. Köpet av biodiversitetsenheter innebär olika grad av beständighet över tid – från årsvis säkerställande av 1 hektar upp till maximalt 49 år, med förlängning. Därtill avsätts 20% av totalpriset till permanent skydd. Vi säljer däremot inte det framtida resultatet eftersom vi inte exakt och med tillräcklig säkerhet kan veta vilket resultat som uppnås. Vi säljer möjligheten till omställning av skötseln och vi säljer skötseln som sådan. Sannolikheten för att vi ska nå framgång bedömer vi emellertid som mycket stor eftersom åtgärderna i skötselplanen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anklagelser om s k greenwashing kan avse innehållet i en åtgärd men likväl också handla om hur den kommuniceras. Även om vi ej kan hindra anklagelser kan vi eliminera den sakliga grunden för sådana påståenden och det gör vi genom att:

 • I markavtal (rådighet) lägga fast att förvaltningen av mark, delegeras till en naturvårdsstiftelse som enligt sina stadgar ej kan frångå konsekvent gynnande av biologisk mångfald.
 • Tillämpa tydliga regler kring hur en köpare av BDE får lov att kommunicera nyttan med sitt köp. Ett köpare av BDE kan kommunicera nyttan och additionaliteten med denna insats, men det måste stå på egna ben. Det innebär att köpet EJ utgör ett kvitto, bevis eller certifikat på att en negativ påverkan från ett företag har kompenserats, balanserats eller mer därtill. Vi tar ansvar för att produkten har ett transparent och uppföljningsbart värde. Vi tar ej ansvar för och tillåter ej att denna nytta relateras till en kunds totala eller partiella negativa påverkan på biologisk mångfald. NaturaTua säljer ej kompensation.
 • Tillämpa en strikt och transparent policy rörande additionalitet. Det innebär att nyttan med köpet, den positiva skillnad som uppnås, redovisas adekvat. Läs mer om additionalitet under “Vad är additionalitet och hur säkras denna?“.

Additionalitet innebär dels att naturvärden som sannolikt skulle ha gått förlorade – istället bevaras. Det kan också innebära restaurering av förlorade naturvärden, varför den biologiska mångfalden kan förväntas öka – givet en viss insats av åtgärder över tid. Att påvisa additionalitet innebär att kunden får möjlighet att försäkra sig om att köpet innebär och kommer att innebära en positiv skillnad. 

Grundläggande för additionalitet är att NaturaTua AB, innan nyttjanderättsavtal tecknas med förvaltare, har rådighet för den mark man äger. Åtminstone i de avseenden som kan påverka den biologiska mångfalden. Rådighet betyder rätt att bestämma över marken. För att NaturaTua ska kunna handla med biologisk mångfald måste företaget i egenskap av markägare ha rätten och handlingsfriheten att genomföra åtgärder som kan vara såväl negativa som positiva för biologisk mångfald. Dessa utgår från objektiva kriterier, det vill säga vilka åtgärder som hade varit möjliga (ej avsikten) och normala att genomföra inom ramen för pågående markanvändning (skogsbruk, jordbruk) och gällande lagstiftning. Den befintliga fastighetsägarens rådighet över marken kan vara begränsad av t ex arrendeavtal, servitut, vattendomar och naturskydd. Här krävs det även prognos. Det vill säga en sannolikhetsbedömning av framtida begränsning i rådighet, inklusive på laglig väg framtvingad inlösen av mark (motorväg, gruvbrytning mm). 

Rådigheten kan och kommer att skrivas över på en extern naturvårdsförvaltare, fastlagt i ett nyttjanderättsavtal. 

Vid skogscertifiering kan en del mark vara undantagen från skogbruk enligt den standard som används, i syfte att bidra till en ökad biologisk mångfald. Additionalitet kan inte påräknas för denna areal. Om skog är bunden av certifieringsavtal, sker avdrag i enlighet med det ovan sagda.

Om en naturvårdsåtgärd eller skydd måste ske, som en konsekvens av lagstiftning, uppfylls inte krav på additionalitet. Det finns lagar som innebär generell naturvårdshänsyn, till exempel skogsvårdslagen. Art- och habitatdirektivet kan, vid avverkningsanmälan, tvinga fram begränsade skydd. Vi kommer att handla med mark som teoretiskt skulle kunna omfattas av art och habitatdirektivet. Sådant skydd kan utlösas av en avverkningsanmälan. Vi kommer även att vidta biotopåtgärder som gynnar arter vilka finns upptagna på art- och habitatdirektivet. Framgångsrik utveckling av sådana populationer av djur och växter – kommer inte att hindra oss från att handla med BDE från sådana arter. Det är viktigt att markägare har ekonomiska incitament att investera i biologisk mångfald. Så är det inte alltid idag.

Ett schablonavdrag (areal) kommer att behöva göras så att den naturvårdshänsyn som en markägare normalt ska tåla (tex enligt Skogsvårdslagen) exkluderas från handeln. Detta schablonavdrag kommer att ligga på mellan 6-10%. Mark som definierats som impediment inkluderas endast om där sker väsentlig restaurering och/eller aktivt vidmakthållande av naturvärden. Om så inte är fallet exkluderas impediment från handel med BDE. 

Ytterligare ett sätt att förtydliga additionalitet är att utesluta handel med framtida resultat. Detta tillämpar NaturaTua. Anledningen är osäkerheten om exakt vilka resultat som kommer att uppnås. Vi vet att åtgärd x leder till förbättring y, baserat på erfarenhet. Vi vet också att icke förutsedda händelser kan ske under resans gång. Klimatförändringar, naturliga ekologiska förändringar, storskalig markomvandling – faktorerna som kan påverka resultatet av insatta åtgärder är många. Valda åtgärder är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta är föränderlig kunskap och nya rön och erfarenheter följs aktivt. Köparen kan känna sig trygg med att mål och åtgärder är relevanta. Kontinuerlig uppföljning innebär successiv verifiering av resultat.

En köpare av BDE ska kunna få ett kvitto på att köpet innebär en positiv skillnad jämfört med vad som skulle kunna ha blivit fallet. Varje hektar prövas gentemot en policy för additionalitet och resultatet av denna prövning redovisas öppet.

Det är positivt om köpare av BDE vill kommunicera sitt köp och de värde för biologisk mångfald som skapas. Det är emellertid angeläget att klargöra att BDE i dagsläget ej kan utgöra s k kompensation. Det innebär att köpare av BDE inte kan hävda att kompensation, balansering eller netgain har blivit fallet. Om ett företag vill beskriva sitt köp av BDE i exempelvis en hållbarhetsredovisning, är detta däremot mycket positivt. Det är också i linje med vår policy att företaget redovisar sin påverkan på biologisk mångfald i samma rapport. European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ger riktlinjer om hur biodiversitet kan och bör redovisas. ESRS E4 (Biologisk mångfald och ekosystem) anger t ex vilka påverkansfaktorer som kan leda till förlust av biologisk mångfald. Det som däremot strider mot vår policy är analys, beräkningar eller liknande som drar slutsatser huruvida köp av BDE kan sägas ha ”minskat” företagets eventuellt negativa påverkan på biodiversitet – avseende delar av eller hela företaget/koncernen. NTAB tillhandahåller färdiga förslag till formuleringar i syfte att underlätta en kommunikation som ligger i linje med NaturaTuas affärsidé och produktspecifikation. Kommunikationen kan utformas i dialog.

Markägarens rätt att råda över sin mark har skydd i grundlagen. Staten kan i vissa lägen tvinga fram ingrepp i rådighet och ägande, men bildande av naturreservat tillhör inte längre denna kategori. Vidare gäller att om stat eller kommun gör intrång ska ersättning betalas ut. Staten har ett, sett till behovet, mycket begränsat anslag till inköp av mark för naturvård. Anslaget för skötsel av sådan mark minskar. Det innebär att skötseln av redan skyddad natur riskerar att försämras. Det är normalt pågående markanvändning – jord- och skogsbruk – som behöver ändras för att mark maximalt ska kunna “producera” biologisk mångfald. De lagar och rekommenderade hänsyn som finns kan i mindre utsträckning begränsa pågående markanvändning. Det gäller exempelvis det generella biotopskyddet. 

Skogsvårdslagen innehåller hänsynsregler och en skogsägare ska i viss utsträckning kunna tåla naturvårdsanpassning (upp till 10%, i praktiken 6%). Nydikning är idag starkt begränsad. EUs Art- och habitatdirektiv kan utlösa visst skydd men det handlar ofta om ytterst begränsade arealer. Ersättning kan troligen erhållas efter överklagan. Svårigheten att kunna få ersättning har gjort markägare rädda för att bibehålla eller restaurera sådana värden – det kan ju bli en ekonomisk förlust, och innebär stor osäkerhet. 

I praktiken har en markägare i allt väsentligt rådighet som gör det möjligt att fortsätta bedriva jord- och skogsbruk, även om det innebär påtaglig degradering av biologisk mångfald, exempelvis genom fällning av äldre skog med lång kontinuitet, eller igenplantering av icke gödslade artrika ängs/hagmarker. Även i ett s k Natura2000-område (EU) måste staten ersätta markägare om naturvårdsåtgärd väsentlig inskränkning i pågående markanvändning, t ex att bevara skyddsvärd skog. Sammanfattningsvis är potentialen stor att – via handel med BDE – kunna styra om markanvändning på sätt som gynnar biologisk mångfald. Det finns ingen lagstiftning, vare sig från EU eller svenska staten – som på något avgörande sätt automatiskt tvingar fram skydd eller restaurering av större arealer av förlorade biotoper eller populationer. 

För att i största möjliga mån säkra resultat finns följande komponenter med i vårt upplägg, som därtill kan kontrolleras av kunden: 

 • Strikt policy för och redovisad tillämpning av additionalitet. Det innebär att vi beskriver varför det blir en positiv skillnad när en kund köper BDE. Den naturvårdsförvaltning som införs som en konsekvens av BDE-köp måste vara väsentligt annorlunda jämfört med vad som annars skulle kunnat ha blivit fallet. Skydd av befintliga värden etableras. Biotoper restaureras, där garanti för sådan restaurering annars skulle ha saknats.
 • Den legala grunden för rätt att genomföra naturvårdsförvaltning analyseras (rådighet) och ska ha befunnits vara positiv. Mark kan inte vara uppbunden genom t ex befintliga skydd, befintlig handel med ekosystemtjänster, låg sannolikhet att få igenom för naturvården relevant ändrad markanvändning osv.
 • Naturvårdsförvaltning delegeras till allmännyttig icke vinstdrivande naturvårdsstiftelse som enligt sina stadgar måste prioritera biologisk mångfald och dels har kompetens att göra så.
 • Förvaltning, uppföljning (indikatorer på kort sikt, NVI-uppföljning vart 5e år) och rapportering är transparent och öppen. Det blir därmed möjligt att följa upp den faktiska förvaltningen och resultat i fält.
 • Besök av fastighet/mark för aktuell BDE, med eller utan guidning från NaturaTua och IFNK

1 BDE består av 1 hektar under naturvårdsförvaltning över löptiden av BDE, t.ex. 10 år, inklusive avsättning till permanent naturskydd som är en del av BDE-priset. NaturaTua vill vara transparenta om hur vi har kommit fram till det pris vi vill erbjuda marknaden. I en första pilot kommer kostnadsbaserad prissättning vara den rådande modellen, och alla BDE för de första åren kommer att säljas i samma transaktion för att minska administrationen. Därefter kommer sannolikt ett auktionsförfarande att tillämpas. Utöver 20% avsättning till permanent skydd består priset av följande komponenter:

 • Naturvårdsförvaltning: denna innebär kostnader, administration & logistik inkluderat, men kan också ge intäkter från subventioner och försäljning av biomassa som ett resultat av naturvård. Det är alltid de beräknade nettokostnaderna som utgör del av beräkning av priset. Det ska även vara möjligt att göra ett tillval för extra åtgärder – Premium-alternativ. Typiskt projekt kan vara explicit återintroduktion av rödlistade arter.
 • NaturaTua har kostnader för administration, drift och utveckling.
 • Köpet av marken har finansierats av utomstående investerare, och för att göra investering och kapitalbindning konkurrenskraftig finns möjlighet att erbjuda avkastning på maximalt 2,5 % av investeringsbeloppet, per år.

Avsättningen till permanens hanteras av förvaltaren (IFNK) och innebär att 20% av BDE-priset används till att förvärva mark. (Om naturvård, drift, administration och kapitalkostnad t.ex. uppgår till 8000kr/BDE, så kommer tillägget för permanens att bli 8000 x 20% = 1600kr och totalt pris per BDE blir 9600kr.)  Permanent skydd kan även – men måste inte –  ske på fastigheten som genererar avsättningen. T.ex. kan permanensavsättning från fastigheten Ustorp finansiera ett förvärv (och därmed skydd) av en urskog i Norrlands inland, om IFNK bedömer det som mer prioriterat och en bättre användning av resurserna.

Priset utgör den genomsnittliga kostnaden per hektar och år – för aktuell fastighet. Varje fastighet får unika kostnader och därmed ett unikt kostnadsbaserat pris. Beräkningsunderlaget kommer att vara tillgängligt för presumtiva köpare av BDE.

De subventioner som garanterat går att söka och erhålla finns redan med i den kostnadsbaserade kalkylen. Det är förvaltningens nettokostnader som blir det av den kostnadsbaserade beräkningen av pris, se “Vad innebär kostnadsbaserad prissättning för BDE?“. Om ytterligare offentliga subventioner tillkommer efter försäljning av BDE kommer köparen att kompenseras för detta genom tilldelning av ytterligare BDE. Alternativt kan s k Premium-åtgärder sättas in. Det är åtgärder i skötselplanen som bedömts vara för dyra i basalternativet, men ändå mycket önskvärda. Typexempel kan vara återintroduktion av en rödlistad art som tidigare funnits i området.

I väntan på försäljning av BDE förvaltas marken av IFNK på ett kort avtal. Detta för att säkra befintliga värden samt förbereda naturvårdsförvaltning. Efter försäljning av BDE kommer ett nyttjanderättsavtal med IFNK att upprättas. Avtalets längd och antalet hektar bestäms då av mängden försåld BDE.

För att kunna upprätta en skötselplan, och därmed möjliggöra försäljning av BDE, måste den rådande situationen för biologisk mångfald fastställas så snabbt möjligt efter ett förvärv. Detta är baseline – en utgångspunkt – och nyttan är att uppföljning blir möjlig gentemot referensvärden från start. För ändamålet anlitas specialister på naturvärdesinventering. Se vidare under:  “Vad är en naturvärdesinventering?

En naturvärdesinventering innebär att naturvärden klassas enligt en fastställd skala i enlighet med NVI, Svensk Standard 199000:2023 och med stöd av Teknisk specifikation SIS/TS 199002:2023. Med ett referensvärde kan vi följa upp vilka resultat som genomförande av skötselplan ger. NVI underlättar också definition av mål och åtgärder i skötselplanen. Det finns ytterligare några områden som kartläggs initialt och det gäller bl a registrerade fornlämningar, markhistorik (historiska kartor) och kolförrådet i skog.

För att marken ska kunna skötas ändamålsenligt behövs en skötselplan. När en skötselplan beslutats av NaturaTua och IFNK så ställs marken under naturvårdsförvaltning. Planen revideras minst vart femte år. Skötselplanen fokuserar på: 

 • Målbiotoper (det önskade tillståndet) fastställs givet befintliga och potentiella värden. Bristanalys avseende biotoper och artförekomst (rödlistan) i ett regionalt/nationellt och internationellt perspektiv vägleder vid prioritering. Till detta läggs de lokala naturgivna förutsättningarna och markhistorik.
 • Skillnaden mellan utgångsläget (baseline) och det önskade resultatet beskrivs. Av pedagogiska skäl jämförs även det framtida önskade tillståndet (målbiotoperna) med ett sannolikt framtida utfall utan naturvårdsförvaltning.
 • En lista på över 200 åtgärder har extraherats från främst länsstyrelsernas skötselplaner (naturreservat, Natura2000). Dessa åtgärder berör alla naturtyper och samkörs mot definierade målbiotoper. Åtgärder kan syfta till att aktivt vidmakthålla såväl som restaurera målbiotoper.
 • Beskrivning av vilka hänsyn, åtgärder och anpassningar som kan följa av lagstiftning, befintliga markavtal samt ömsesidig påverkan mellan angränsande fastigheter.
 • Beskrivning av kostnader och intäkter, vid ett basalternativ respektive premium-alternativ (BDE med högre ambition/pris). Detta innefattar även subventioner och intäkter från biprodukter från naturvård, arrende och handel med BDE samt inköp av tjänst, materiel och administrationskostnader. Typ av utförare för olika åtgärder och metod för upphandling anges. 

NaturaTua arbetar aktivt med att identifiera vilka certifieringar och försäljningskanaler som är relevanta för främst timmer och GROT (grenar och toppar) från naturvårdsförvaltning, samt vilka potentiella kunder som ser ett särskilt värde i sådana produkter. Vi kommer att rikta in oss på kunder som använder råvaran på sätt som innebär fastläggning av kol i t ex byggnader och mark(biokol) under lång tid – s.k. långa kolcykler.

Naturbete och hävd av gräsmarker i övrigt kommer vanligen att arrenderas ut. Arrendator måste följa fastlagd naturvårdsförvaltning där tillförsel av natur- eller konstgödsel och användning av biocider ej tillåts. Vi ställer däremot inte absolut krav på ekologiskt lantbruk men väljer detta om det finns att tillgå i närområdet.

Det finns idag ingen etablerad tredjepartscertifiering för handel med biologisk mångfald i Sverige/EU. I väntan på sådana mekanismer söker vi så hög grad av integritet och transparens som möjligt. När det gäller design av själva produkten BDE, är det upp till oss själva att bedriva innovation, och att använda oss av de mest lämpliga verktygen, tekniska lösningarna och samarbetspartners som finns tillgängliga på marknaden.

Viktiga komponenter är:

 • transparens vad gäller skötselplaner, naturvärdesinventering, genomförande och uppföljning
 • delegerad naturvårdsförvaltning till extern part som konsekvent prioriterar biologisk mångfald – stiftelse
 • extern kontroll av förvaltare (för naturvårdsstiftelser genom länsstyrelsen, auktoriserad revision m m)
 • nyttjanderättsavtal (med möjlighet till inskrivning hos lantmäteriet)
 • naturvärdesinventeringar genomförda av extern part med lång och omfattande erfarenhet av nämnda SIS-standard

Vi tror att marknaden för handel med biologisk mångfald kommer att mogna, och vi undersöker löpande hur olika komponenter, relaterat till BDE, skulle kunna verifieras externt.

NaturaTua har valt strategin att rådighet över mark samt naturvårdsförvaltning ska delegeras till extern part för maximal transparens, ansvarsfördelning och kvalitet. Det är lämpligt att – i möjligaste mån – välja att samarbeta med stiftelser stiftelse eftersom det är en stabil organisationsform. Samarbete med förvaltaren läggs fast i ett samarbetsavtal som löper mellan 3-5 år, med möjlighet till förlängning. Markavtal (vanligen nyttjanderättsavtal) mellan NaturaTua och förvaltaren kan avse betydligt längre tid (dock max 49 år, rätt hanterat följer avtalet med till ev. ny ägare).

NaturaTua har inlett samarbete med Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (IFNK), och det är IFNK som kommer att bedriva förvaltningen av NaturaTuas första projekt i Ustorp. Stiftelsen erhåller nyttjanderätten till marken (juridiskt bindande avtal), som ett resultat av försäljning av BDE. På så vis blir marken underställd naturvård i den utsträckning som det finns kunder villiga att betala. IFNK garanterar kvalitet i arbetet med att uppnå och bibehålla det tillstånd som bedöms vara bäst för den biologiska mångfalden, givet de lokala, regionala och historiska förutsättningarna samt ekonomi. IFNK har betydande kompetens inom naturvårdsbiologi, skogsbruk, jordbruk, juridik och ekonomi.

Viktiga kriterier är rimligt pris, befintliga naturvärden och potential för restaurering av biotoper och/eller skyddsvärda populationer samt rådighet över mark. Vissa former av biotoprestaurering, främst omställning från odlad skog till önskade biotoper såsom naturliga skogsbiotoper och betesmarker, ger intäkter. Detta som ett resultat av att den önskvärda skötselplanen genomförs. Detta förbättrar ekonomin rörande förvaltning vilket i sin tur leder till lägre kostnadsbaserat pris för BDE.

Vid sidan av detta måste en bedömning göras om det är möjligt för NaturaTua (med hjälp av finansiering från externa investerare) att förvärva fastigheten givet de begränsningar och möjligheter som följer av jordförvärvslagen. Vanligen är det svårt för ett företag att erhålla förvävstillstånd för köp av mark från privatpersoner.

NaturaTua genererar intäkter genom försäljning av BDE. Vid försäljning till kostnadsbaserat pris tar NaturaTua en andel av försäljningsintäkterna för att täcka sina kostnader för drift och administration (inklusive kostnader för att starta nya projekt). NaturaTua kan generera vinst genom att BDE säljs till ett pris som ligger över det kostnadsbaserade priset, till exempel genom auktionsförfarande. Vidare kan NaturaTua gå med vinst om hela eller delar av fastigheter säljs, eller potentiellt genom att avgift tas ut från de investerare som investerar i NaturaTuas fastighetsförvärv. Se vidare, FAQ: Innebär inte försäljning av mark att investeringar i biologisk mångfald kan spolieras?

Enligt den kostnadsbaserade beräkningen (se FAQ: Vad innebär kostnadsbaserad prissättning för BDE?) tas vid prissättningen hänsyn till kapitalkostnaderna för det investerade kapitalet. Ytterligare avkastning för investerare kan uppstå vid försäljning av hela eller delar av fastigheter. Om/när vinst uppstår i NaturaTua är avsikten att detta kapital huvudsakligen ska investeras i nya projekt – dvs användas för att förvärva fastigheter med BDE-potential.

Ja. Andelarna i fastigheterna är dock inte likvida tillgångar och det finns ingen garanti för att kunna sälja andelarna. En försäljning kan potentiellt ske genom att en ny investerare köper aktierna eller att NaturaTua eller tredje part köper ut samliga aktieägare.

NaturaTua är ett operativt projektdrivande bolag som ägs av grundarna. Det är sannolikt att NaturaTua kommer att genomföra ett nytt fastighetsköp under hösten 2024. Ett villkor för ett nytt förvärv av en fastighet är att handeln med BDE från den befintliga fastigheten i Ustorp inletts. Frågor om investeringar i NaturaTua AB och/eller i nya fastighetsprojekt besvaras av Peter Neubauer, (styrelseordförande) på info@naturatua.com.

Det finns möjlighet för intresserade och befintliga köpare av BDE att genomföra studiebesök på plats i aktuella fastigheter med representanter från NaturaTua och IFNK. Hur bedrivs naturvård i praktiken? Hur kan man se om naturen utvecklas åt rätt eller fel håll? Vill en kund besöka området för egen maskin, kan vi tillhandahålla kartor och bakgrundsfakta.

Ja. Försäljning kan dels ske om tillräcklig potential i perspektivet produktion av biodiversitetsenheter saknas. Det kan exempelvis vara byggnader eller jordbruksmark som bäst lämpar sig för åkerbruk eller där annan användning än åkerbruk inte får tillstånd från länsstyrelsen. Det kan också handla om försäljning av mark med höga naturvärden. Det kan då vara mark som NaturaTua investerat i – med gott resultat – och där det finns en köpare som vill samma sak som NaturaTua. En noggrann bedömning görs av huruvida köparen innebär en säker hamn för naturvärdena eller inte. Om marken är bundet av nyttjanderättsavtal och BDE-kontrakt, fortgår skötseln som förut. 

Mark med allt högre naturvärden kommer sannolikt, och i allt större utsträckning, också innebära ett ökat ekonomiskt värde. Givet att avtal med köpare av BDE alltid ska garanteras under löptiden, så kommer NaturaTua också att vilja sälja fastigheter. Om en fastighet (eller del av fastighet) ska säljas vidare och om betydande värden för den biologiska mångfalden har konstaterats kommer krav att ställas på köparen för att skydda värdet av, och integriteten hos, de BDE som sålts. NaturaTua vill inte att de investeringar som gjorts i biodiversitet – med eller utan köpare av BDE – ska degraderas. Tvärtom vill vi att dessa värden ska stärkas ytterligare. Vilka köpare kan då vara lämpliga? I dagsläget kan stat och kommun, som vill bilda naturreservat (m fl skyddsformer) utgöra lämpliga köpare. Det kan också handla om naturvårdsstiftelser. Om marknaden för biologisk mångfald utvecklas och etableras kommer emellertid fler kategorier av lämpliga kunder sannolikt att uppstå. På medellång sikt tror vi att ju högre biologisk mångfald värderas desto starkare incitament för en köpare att bibehålla och utveckla naturvärdena.

Naturen är föränderlig och det gäller i allt större utsträckning, i perspektivet klimatförändringar och andra storskaliga negativa förändringar av ekosystemen. Artrika och välmående ekosystem har bättre förmåga till anpassning – resiliens. Vi tror att handel med biologisk mångfald kan bidra till att stabilisera alltmer hotade ekosystem. Vi dokumenterar de befintliga naturvärdena samt följer upp dessa. Inventeringar genomförs av välrenommerade konsulter som tillämpar SS 1990000:2023 Naturvärdesinventering (NVI). Anlitade konsulter är fristående från NaturaTua såväl som markförvaltaren. Skötseln baseras på resultat av naturvårdsbiologisk forskning såväl som erfarenheter från genomförd praktisk naturvård. Ny kunskap tillkommer fortlöpande. Skötseln av mark baseras på vad vi tror är bäst för att bevara befintliga värden samt vilka insatser som bedöms kunna leda till att förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras. Även om vi med olika grad av säkerhet kan prognostisera resultat givet en viss mängd åtgärder över tid, så har vi valt att inte explicit inkludera framtida resultat i den produkt – BDE – som vi tillhandahåller.

NaturaTua har som mål att via förvärv och delegerad markförvaltning åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald. Vi tror att markens värde kan öka pga just ökad biologisk mångfald. Det är kärnan i affärsidén. Jord- eller skogsbruk i bemärkelsen produktion av bioråvara för avsalu utgör ej syfte eller mål. Den naturvårdsförvaltning som tillämpas handlar om att a) skydda befintliga naturvärden genom fri utveckling och/eller aktiv hävd samt b) restaurera biotoper och populationer som degraderats, reducerats eller gått förlorade. När naturvårdsförvaltning genomförs innebär det att vissa metoder är liknande de som förekommer inom vanligt jord- och skogsbruk, men syfte och målbild är annorlunda eftersom biologisk mångfald är själva målet. Det innebär dock att naturvårdsförvaltning ibland ger biprodukter i form av t ex timmer, GROT, hö och kött från naturbete. Om möjligt sköts naturbete av arrendator. Exempel på vanligt förekommande åtgärder i samband med restaurering av biotoper är att planterad monokulturell skog, ofta gran, helt eller delvis avverkas till förmån för olikåldrig skog, med många arter av träd. Det innebär avverkning. En annan vanligt förekommande åtgärd är att äng och betesmark återskapas genom avverkning och röjning. En stor del av den biologiska mångfalden gynnas av icke gödslat naturbete samt hävd av ängsmark.

Ustorp, Eksjö kommun, 57 HA

“Ustorp är det första område som NaturaTua AB har gett vår stiftelse i uppdrag att förvalta. Idag utgörs det till största del av igenväxt kulturlandskap, med konturer från 1700-talet. Området är mycket varierat med olika biotoper. Här finns stor potential att utveckla den biologiska mångfalden.”

Sindre Magnusson,
ordförande i stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Kontakta oss

Är du eller ditt företag intresserade av att köpa biodiversitetsenheter, och börja göra konkret skillnad för biologisk mångfald i Sverige idag? Eller är du kanske nyfiken på att vara en del i framtida markförvärv? Vilken fundering du än har, hör av dig på info(at)naturatua.com eller använd vårt kontaktformulär. Genom formuläret kan du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.